Search
Close this search box.

Všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len „VOP“/ tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj motorového vozidla špecifikovaného v kúpnej zmluve /ďalej len „vozidlo“/, uzatvorenej medzi spoločnosťou FASHION CARS ATELIER s.r.o., sídlo: Alstrova 175, 831 06 Bratislava – Rača, IČO: 46 592 091, IČ DPH: SK2023478985 ako predávajúcim /ďalej len „predávajúci“/ a fyzickou osobou alebo právnickou osobou uvedenou v kúpnej zmluve ako kupujúcim/ďalej len „kupujúci“/.

2. PREHLÁSENIE KUPUJÚCEHO

2.1 Kupujúci prehlasuje, že:
a/ mu bolo predávajúcim umožnené uskutočniť s vybraným vozidlom skúšobnú jazdu tak, aby sa mohol riadne oboznámiť s funkčnosťou vozidla a s jeho technickým stavom;
b/ mu bolo umožnené prehliadnuť si vozidlo pred jeho kúpou v dostatočnom rozsahu v priestoroch predávajúceho za možnej účasti ním prizvaného odborníka, ktorého kupujúci poveril kontrolou technického stavu vozidla.

2.2 V prípade, ak kupujúci kupuje vozidlo z finančných prostriedkov v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, kupujúci prehlasuje, že informoval svojho manžela/manželku o kúpe vozidla podľa kúpnej zmluvy a druhý z manželov s predmetnou kúpou výslovne súhlasí.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

3.1 Predávajúci zodpovedá za právne vady a iné vady, ktoré malo vozidlo v čase jeho predaja, a ktoré malo vozidlo v čase prechodu nebezpečenstva škody na vozidle.

3.2 V súvislosti so zodpovednosťou za právne vady vozidla predávajúci prehlasuje, že na vozidle neviazne záložné právo alebo iné právo tretích osôb a že vozidlo nie je predmetom leasingového vzťahu podľa platnej, účinnej a súčasne neukončenej leasingovej zmluvy. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V súvislosti so zodpovednosťou za iné ako právne vady vozidla predávajúci prehlasuje, že vozidlo nebolo poškodené povodňami, teda predovšetkým, že vozidlo nestálo dlhšiu dobu v zatopenom území, nebolo pod vodou, interiér vozidla nebolo zanesené blatom a nánosmi z povodní. V opačnom prípade je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.3 Predávajúci nezodpovedá za nasledujúce vady:
a/ vady, ktoré vznikli predchádzajúcim používaním a opotrebením vozidla;
b/ vady, ktoré spôsobil po prevzatí vozidla kupujúci;
c/ vady, na ktoré bol kupujúci výslovne upozornený;
d/ zjavné vady, ktoré kupujúci mohol a mal zistiť pri vykonaní riadnej obhliadky vozidla a skúšobnej jazde.

3.4 Nároky kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči predávajúcemu je oprávnený ich uplatňovať výlučne kupujúci.

3.5 Kupujúci si uplatňuje práva zo zodpovednosti predávajúceho za vady vozidla reklamáciou na základe Reklamačného poriadku predávajúceho.

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

4.1 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že kupujúci neuhradí riadne včas kúpnu cenu za vozidlo.

4.2 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo zmluvných a zákonných dôvodov, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu vozidla oproti vráteniu vozidla do priestorov prevádzkarne predávajúceho v stave, v akom ho od predávajúceho prevzal s prihliadnutím na jeho obvyklé opotrebenie. V prípade, že kupujúci nesplní svoju povinnosť vrátiť predávajúcemu vozidlo v stave, v akom ho od predávajúceho prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie, zaväzuje sa uhradiť predávajúcemu všetky náklady na uvedenie vozidla do takého stavu a všetku škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikne; predávajúci bude môcť započítať svoju pohľadávku na úhradu týchto čiastok oproti pohľadávke na vrátenie kúpnej ceny. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nemá kupujúci voči predávajúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody, resp. nákladov spojených s vrátením vozidla. Kupujúci tiež nemá nárok na úroky z peňažnej čiastky vrátenej zo strany predávajúceho.

5. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA K VOZIDLU

5.1 Vlastníkom vozidla sa kupujúci stáva okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny za vozidlo.

6. PREVZATIE VOZIDLA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA VOZIDLE

6.1 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu odovzdať vozidlo najneskôr v deň uhradenia celej kúpnej ceny. Od okamihu prevzatia vozidla kupujúci znáša zodpovednosť za dodržiavanie všetkých právnych predpisov týkajúcich sa prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a je povinný zabezpečiť, uzatvorenie zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel ohľadne vozidla, a to od okamihu jeho prevzatia od predávajúceho, inak zodpovedá predávajúcemu za všetku škodu, ktorá mu tým vznikne vrátane sankcií uložených príslušným orgánom štátnej správy.

6.2 Nebezpečenstvo škody na vozidle prejde na kupujúceho okamihom prevzatia vozidla kupujúcim.

7. ĎALŠIE USTANOVENIA

7.1 Predávajúci prehlasuje, že na území Slovenskej republiky je možné zaregistrovať zmenu vlastníka/držiteľa vozidla na kupujúceho, a že tomu nebráni žiadny záznam alebo úkon príslušného orgánu štátnej správy. Toto ubezpečenie sa vzťahuje len na územie Slovenskej republiky, pričom predávajúci nezabezpečuje administratívne tieto úkony mimo územia Slovenskej republiky.

7.2 Kupujúci poskytuje predávajúcemu v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas na vyhotovenie kópie občianskeho preukazu, prípadne iného predloženého osobného dokladu, v súlade s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov za účelom vnesenia kupujúceho do evidencie zákazníkov predávajúceho, resp. obstarania zmien v príslušnej evidencii motorových vozidiel.

7.3 Kupujúci dobrovoľne udeľuje predávajúcemu na dobu neurčitú svoj súhlas s tým, aby predávajúci spracovával jeho osobné údaje /titul, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, telefónne číslo, mailovú adresu/ pre účely zabezpečenia zmeny vlastníka v evidencii motorových vozidiel. Kupujúci potvrdzuje svojím podpisom, že bol poučený o práve odmietnuť poskytnutie svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov v prípade, ak tento súhlas nie je nevyhnutný pre uskutočnenie plnení vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Kúpna zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky – príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení, prípadne ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. 8.2 Odchylné ustanovenia obsiahnuté v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

8.2 Akákoľvek dohoda o zmene obsahu kúpnej zmluvy vyžaduje písomnú formu.

8.3 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory vyplývajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou, sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom a pre ich rozhodovanie budú príslušné súdy Slovenskej republiky.

8.4 Kúpna zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Tento deň je zároveň dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

8.5 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1.12.2020.

.

Dátum: _____________________________

Podpis: ______________________________

.

FASHION CARS ATELIER s.r.o.
Alstrova 175, 831 06 Bratislava – Rača

IČO – 46 592 091
IČ DPH – SK2023478985

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro. Vložka číslo 80316/B

Zavolajte nám

Napíšte nám