Search
Close this search box.

Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov vo
FASHION CARS ATELIER s.r.o.

Osobné údaje spracúvame výhradne v súlade s platnou legislatívou, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov: všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („Nariadenie GDPR“) a ustanovenie zákona č.18/2018 Z.z., zo dňa 29.11.2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tieto Zásady popisujú, akými princípmi sa riadime, aké osobné údaje zhromažďujeme a prečo, na aký účel ich využívame, komu ich môžeme poskytnúť, kde a ako môžete získať informácie o svojich osobných údajoch, ktoré spracúvame, a aké sú Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov.

1. Informácie o prevádzkovateľovi osobných údajov

Prevádzkovateľom osobných údajov je firma:
FASHION CARS ATELIER s.r.o.,
Alstrova 175, 831 06 Bratislava – Rača,
zapísaná v Okresnom súde Bratislava I,
odd. Sro. Vložka číslo 80316/B
IČO: 46 592 091
IČ DPH: SK2023478985

(ďalej len „Prevádzkovateľ alebo „my“).

2. Kategórie osobných údajov

Ako prevádzkovateľ spracúvame iba osobné údaje, ktoré nám poskytuje klient v súvislosti s výkupom alebo predajom vozidiel.

Zoznam osobných údajov klienta používaných prevádzkovateľom:

2. 1 Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, rodné číslo alebo dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti (občianskeho preukazu, číslo pasu alebo iného obdobného dokumentu), štát, prípadne orgán, ktorý ich vydal, a doba ich platnosti, podpis – u fyzickej osoby podnikateľa tiež daňové identifikačné číslo a IČO. Ide teda o všetky osobné údaje, vďaka ktorým Vás jednoznačne a nezameniteľne identifikujeme.

2. 2 Kontaktné údaje: kontaktná adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a ďalšie podobné informácie. Ide o osobné údaje, vďaka ktorým Vás budeme môcť kontaktovať.

2. 3 Údaje o bonite (schopnosti splácať) a dôveryhodnosti: osobné údaje, ktoré môžeme spracúvať na základe Vášho súhlasu a ktoré potrebujeme, aby sme Vám mohli ponúkať služby našich partnerov v oblasti sprostredkovania financovania, poistenia, a iné.

2. 4 Údaje o predaji tovaru a využívaní služieb: údaje o tom, aký tovar alebo služby sme Vám poskytli, či sme s Vami komunikovali o ich poskytnutí (napr. záznamy telefonických hovorov, záznamy inej komunikácie, údaje o automobile, ohľadne ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu, či sme o jej uzavretí rokovali, vrátane VIN a evidenčného čísla), údaje získané v súvislosti s Vašou návštevou našich internetových stránok.

3. Právny základ pre spracovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu. Spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností alebo za účelom zabezpečenia ochrany našich práv a oprávnených záujmov. Vaše údaje teda môžeme spracúvať na základe nasledujúcich titulov – právnych základov:

 • súhlas, ktorý ste nám za týmto účelom udelili, spravidla pri vyplnení kontaktného formuláru
 • plnenie zmluvných povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo zmlúv alebo iných dohôd s Vami uzatvorených
 • splnenie zákonných povinností, ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy
 • zabezpečenie ochrany našich práv.

Základné právne predpisy, ktoré nám ukladajú povinnosti, na plnenie ktorých musíme spracúvať Vaše osobné údaje

 • zákon č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník
 • zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve
 • zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty
 • zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa
 • zákon č. 129/2010 Z.z., o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách (tento zákon upravuje práva a povinnosti pri poskytovaní a sprostredkovaní spotrebiteľského úveru),
 • zákon č. 189/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a o zmene niektorých zákonov
 • zákon č. 297/2008 Z.z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (tento zákon ukladá povinnosť vykonávať identifikáciu a kontrolu klientov)
 • zákon č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel cestnej premávke
 • zákon o notároch
 • zákon o archívoch
 • zákon o advokátoch

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa pri spracúvaní Vašich osobných údajov:

 • príprava obchodného prípadu – zber a spracúvanie osobných údajov, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre návrh podmienok obchodu;
 • riadenie vzťahov so zákazníkmi a potenciálnymi zákazníkmi, aby sme vám poskytli všetky informácie a služby, ktoré súvisia s kúpou nášho tovaru či služieb alebo vyriešili vaše požiadavky, priania a sťažnosti a pod.;
 • simulácia produktov a služieb, aby sme vám pomohli s výberom najvýhodnejšieho produktu, napríklad v rámci zabezpečenia financovania;
 • zasielanie správ, notifikácii a potvrdení, ktoré slúžia k realizácii obchodného prípadu;
 • prevencia a odhaľovanie podvodného konania, prevencia nesúladu s legislatívou; predchádzanie praniu špinavých peňazí, financovania terorizmu, embargo.

4. Nakladanie s osobnými údajmi

Osobné údaje spracúvame manuálne i automatizovane elektronickými systémami (napr. s pomocou softvéru alebo aplikácií). Za účelom ochrany osobných údajov máme nastavené bezpečnostné technické, organizačné a personálne opatrenia, ktorých funkčnosť pravidelne a systematicky kontrolujeme. Nevykonávame spracúvanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

5. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané jedine Prevádzkovateľom.

6. Odovzdávanie osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nie sú presúvané do tretích krajín mimo EU.

7. Doba, po ktorú sú osobné údaje spracúvané

Vaše osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme v zmysle zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Pri údajoch o uskutočnených obchodoch a zákazníkoch ide o dobu 10 rokov od uzavretia zmluvy s Vami. Osobné údaje spracúvame po dobu trvania právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Ak je titulom pre spracúvanie Vašich osobných údajov náš oprávnený záujem a nedošlo medzi nami k uskutočneniu obchodu, spracúvame Vaše osobné údaje po dobu 2 rokov od ich získania. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame s Vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený. Pokiaľ nie je v súhlase uvedené niečo iné, spravidla ide o dobu 2 rokov.

8. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame transparentne, korektne a v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Zároveň však máte právo sa na nás kedykoľvek obrátiť, aby ste získali informácie o procese spracúvania svojich osobných údajov alebo za účelom uplatnenia nižšie uvedených práv, ktoré súvisia s osobnými údajmi.

8. 1 Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo vyžiadať si od nás oznámenie, či spracúvame Vaše osobné údaje, a pokiaľ ich spracúvame, máte právo na poskytnutie týchto osobných údajov a informácií o spracúvaní od nás. Prvá kópia spracúvaných osobných údajov bude poskytnutá bezplatne, za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať primeraný poplatok, ich výška bude primeraná administratívnym nákladom spojeným so spracovaním Vašej žiadosti.

8. 2 Právo na opravu osobných údajov
Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, sú nepresné či neúplné, máte právo nás požiadať o ich aktualizáciu alebo doplnenie.

8. 3 Právo na výmaz osobných údajov (právo na zabudnutie)
Máte právo požadovať výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ:

 • nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli spracúvané,
 • ste odvolal/a súhlas s ich spracúvaním,
 • boli spracované protiprávne,
 • vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce dôvody pre spracovanie,
 • údaje musia byť vymazané z dôvodu splnenia právnej povinnosti stanovenej v práve EU alebo právnom poriadku, ktorý sa na nás vzťahuje,
 • boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

To neplatí, pokiaľ je spracovanie Vašich údajov nevyhnutné

 • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie,
 • na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracúvanie,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme,
 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

8. 4 Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
Máte právo požadovať obmedzenie spracovania, pokiaľ

 • popierate správnosť Vašich osobných údajov, alebo
 • je ich spracovanie protiprávne, ale namietate výmaz takýchto osobných údajov a chcete spracovanie Vašich údajov iba obmedziť, alebo
 • Vaše údaje, ktoré pre účely spracovania nepotrebujeme, ale o ich poskytnutie nás požiadate za účelom určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, alebo
 • ste vzniesol/a námietku proti spracovaniu, pričom nie je zrejmé, či náš oprávnený záujem prevažuje nad Vašimi oprávnenými záujmami.

8. 5 Právo na prenosnosť osobných údajov
V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré je založené na uzatvorenej zmluve alebo súhlase, ktorý ste nám udelili, máte právo na tzv. prenositeľnosť týchto údajov, ktoré Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

8. 6 Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Kedykoľvek môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu oprávneného záujmu, vrátane profilovania. Rovnako tak môžete vzniesť námietku proti spracúvaniu v situácii, keď Vaše osobné údaje spracúvame pre účely priameho marketingu. V takomto prípade Vaše osobné údaje naďalej nebudeme pre tento účel takto spracúvať.

8. 7 Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
V prípade, že ste nám poskytli súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely, ktoré vyžadujú súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Spracovanie osobných údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu, je zákonné.

8. 8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov), pokiaľ sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov. Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava.

9. Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie

Tato časť Zásad sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov našich zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti.

9. 1 Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame o zamestnancoch a uchádzačoch o zamestnanie Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré nutne potrebujeme na zabezpečenie výkonu činnosti zamestnávateľa. Osobné údaje týkajúce sa zamestnanca alebo uchádzača o zamestnanie, ktoré spracúvame sú najmä tieto:

9. 1. 1 Identifikačné údaje: Meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo,
9. 1. 2 Kontaktné údaje: adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovanie alebo iná kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa,
9. 1. 3 Ďalšie osobné údaje zamestnanca: číslo bankového účtu, číslo občianskeho preukazu, číslo vodičského preukazu, číslo cestovného pasu (u cudzincov), informácie o vzdelaní a predchádzajúca prax, titul, údaj o zdravotnej poisťovni, rodinný stav, počet detí, informácie o trestnej činnosti,
9. 1. 4 Údaje týkajúce sa rodinných príslušníkov zamestnanca: meno, priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo manžela/ky, adresa jeho/jej trvalého pobytu, názov a adresa jeho/jej zamestnávateľa; meno a priezvisko dieťaťa, jeho rodné číslo.
9. 1. 5. Osobitné kategórie osobných údajov (tzv. „citlivé osobné údaje”) Niektoré z vyššie uvedených údajov sa považujú za osobitné kategórie osobných údajov. Za osobitné kategórie osobných údajov sa považujú také údaje, ktoré sú považované voči subjektu údajov za citlivé a ktorým je poskytnutá zvýšená ochrana pri ich spracúvaní. Zákonnosť ich spracovania je pre oblasť pracovného práva a výkon činnosti zamestnávateľa založená všeobecným nariadením, preto súhlas subjektu údajov nie je potrebný. Do osobitnej kategórie osobných údajov patria údaje o zdravotnom stave, kópie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu, genetické a biometrické údaje, informácie o trestnej činnosti subjektu údajov.

9. 2 Účely a tituly spracovania osobných údajov
Zákonnosť spracovania osobných údajov je založená nasledujúcimi titulmi:

 • Súhlas subjektu údajov
 • Plnenie zmluvy
 • Ochrana práv a oprávnených záujmov zamestnávateľa
 • Plnenie právnych a regulatórnych povinností.

Zákonnosť spracovania osobitnej kategórie osobných údajov (tzv. citlivých údajov) je založená nasledujúcimi titulmi:

 • Súhlas subjektu údajov,
 • Plnenie povinnosti a výkon osobitných práv Prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva,
 • Určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov. Pre jednotlivé účely spracovania sa spravidla uplatní jeden titul, aj keď pre niektoré účely spracovania osobných údajov sa tituly môžu kumulovať.

9. 2. 1 Spracovanie osobných údajov bez nutnosti súhlasu subjektu údajov
Spracovanie osobných údajov za účelom výkonu činnosti zamestnávateľa je vykonávané z titulu plnenia zmluvy. Výkon týchto činností zahŕňa spracovanie osobných údajov za účelom:

 • výberového konania,
 • plnenia pracovnej zmluvy (vrátane plnenia stanovených povinností) podľa zákonníka práce
 • personálnej a mzdovej agendy,
 • riadenie, plánovanie a organizácia práce,
 • rovnosť a rozmanitosť na pracovisku, zdravie a bezpečnosť pri práci,
 • ochrana majetku zamestnávateľa,
 • užívanie práv a výhod spojených s výkonom zamestnania,
 • ukončenie pracovného pomeru.

Spracovanie osobných údajov za účelom výkonu činnosti zamestnávateľa z titulu plnenia právnych a regulatórnych povinností a plnenia povinností a osobitných práv Prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva. Výkon týchto činností zahŕňa spracovanie osobných údajov za účelom:

 • daňovým, tj. výpočet mesačných preddavkov na daň, prehlásenie platiteľa dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov,
 • dôchodkového, nemocenského a zdravotného poistenia podľa zákona o dôchodkovom poistení, zákona o nemocenskom poistení a zákona o verejnom zdravotnom poistení,
 • lustrácie medzinárodných sankčných zoznamov podľa zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií. Spracovanie z titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie v tomto prípade spracúvame za účelom:
 • ochrany a realizácie našich práv a právnych nárokov, ochrany práv duševného vlastníctva, obchodného tajomstva, ochrany nášho dobrého mena a povesti,
 • zabezpečenie prevencie a odhaľovania trestnej činnosti,
 • zabezpečenie zdravia a bezpečnosti zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie,
 • odovzdanie osobných údajov zamestnancov pre vnútorné administratívne účely.

9. 2. 2 Spracovanie osobných údajov so súhlasom subjektu údajov
Spracovanie osobných údajov za iným účelom než je uvedené v čl. 9.2. je možné iba so súhlasom subjektu údajov. Poskytnutie takéhoto súhlasu je dobrovoľné, ale v niektorých prípadoch môže byť nevyhnutným predpokladom výkonu práva. Zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie má právo poskytnutie súhlasu odmietnuť alebo ho môže kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založenú na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. So súhlasom uchádzača o zamestnanie, ktorý v konkrétnom výberovom konaní neuspel, uchovávame jeho osobné údaje za účelom ponuky jeho účasti v inom výberovom konaní.

9. 3 Doba spracovania osobných údajov
Uchovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, resp. bývalých zamestnancov, venujeme zvýšenú pozornosť, a to i s ohľadom na skutočnosť, že niektoré právne predpisy stanovia minimálnu dobu uchovania osobných údajov. Po skončení pracovného pomeru teda starostlivo vyhodnocujeme, aké dokumenty a údaje je nutné uchovávať a aké možno bez zbytočného odkladu zlikvidovať.

9. 3. 1 Doba spracovania osobných údajov uchádzača o zamestnanie
Osobné údaje uchádzača o zamestnanie spracúvame a uchovávame po dobu trvania výberového konania, najdlhšie 6 mesiacov od ich poskytnutia uchádzačom o zamestnanie. Ak je poskytnutý súhlas uchádzača, ponechávame si osobné údaje aj pre účely ponuky účasti v inom výberovom konaní, a to po dobu 5 rokov od poskytnutia týchto osobných údajov. V opačnom prípade osobné údaje uchádzača o zamestnanie bezpečne vymažeme alebo zničíme.

9. 3. 2 Doba spracovania osobných údajov zamestnanca
Osobné údaje zamestnanca spracúvame a uchovávame minimálne po dobu trvania pracovného pomeru. Po skončení pracovného pomeru uchovávame osobný spis s osobnými údajmi bývalých zamestnancov ešte po dobu 10 rokov, a to za účelom prípadného efektívnej ochrany našich práv a záujmov. V špecifických dokumentoch obsahujúcich osobné údaje, ako bolo už uvedené vyššie, potom určia osobitné predpisy odlišnú minimálnu dobu uchovania. Ide najmä o rovnopisy evidenčných listov (doba uchovania 10 rokov), účtovných podkladov (doba uchovania 10 rokov), záznamy o poistnom na sociálne zabezpečenie a príspevky na štátnu politiku zamestnanosti (doba uchovania 10 rokov), mzdové listy alebo účtovné záznamy o údajoch potrebných pre účely dôchodkového poistenia (doba uchovania 50 rokov).

9. 4 Zdroj údajov
Dáta, ktoré spracúvame, získavame prevažne od subjektu týchto osobných údajov. Osobné údaje môžeme získať ale aj z iných zdrojov, aby sme si overili, že údaje, ktoré máme, sú úplné a pravdivé. Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sú poskytnuté najmä pri výberovom konaní a uzavretí pracovnej zmluvy (resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) a v priebehu jeho trvania priamo uchádzačom o zamestnanie alebo prostredníctvom spolupracujúcej personálnej agentúry. Referencie o uchádzačovi o zamestnanie môže poskytnúť so súhlasom uchádzača i súčasný alebo bývalý zamestnávateľ. Osobné údaje uchádzača o zamestnanie získavame i z verejne dostupného profilu na sociálnych sieťach, eventuálne z verejne dostupných registrov evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register).

9. 5 Nakladanie s osobnými údajmi
Pri výkone činnosti zamestnávateľa, najmä pri posudzovaní vhodného uchádzača na pracovnú pozíciu, dochádza k profilovaniu, čím sa rozumie automatizované spracovanie osobných údajov s cieľom predpovedať správanie konkrétneho človeka, a to na základe profilu zloženého z jeho vlastností, charakteristík alebo preferencií. Profilovanie je nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli prijať do zamestnaneckého pomeru kandidáta, ktorý najlepšie zodpovedá našim potrebám a požiadavkám. Nevykonávame také spracovanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

10. Ostatné

10. 1 Zmeny týchto Zásad
Sme oprávnení vykonávať občasné úpravy týchto Zásad. Všetky zmeny a aktuálne znenie Zásad budú k dispozícii u Prevádzkovateľa.

Zavolajte nám

Napíšte nám